Brainly

Brainly is de bekendste en meest gebruikte onderwijstoepassing. Plezier maken en tegelijkertijd leren zijn de beloften van het platform.

Hoe Brainly werkt

Brainly is een educatief spel gelanceerd door Brainly, een bedrijf dat zich bezighoudt met onderwijstechnologie. De ontwikkelaar heeft zich gericht op een spelplatform om het leren te motiveren. Een leerling kan de activiteiten zowel via een mobiel apparaat als via een pc openen. Het enige wat nodig is, is de software te downloaden en een gratis account aan te maken. Dankzij de rijke inhoud kan een speler zijn kennis vermeerderen of zijn redeneringsvermogen ontwikkelen.De applicatie is erg populair onder studenten, omdat het hen helpt met hun huiswerk. Door een vraag te stellen, krijgt de leerling in een paar minuten veel antwoorden van de gemeenschap. De leerling verdient punten als hij of zij diegenen helpt die het nodig hebben. Bovendien zijn er verschillende spelletjes zoals puzzels, raadsels, kruiswoordraadsels, enz. om plezier te hebben en aan uw hersenkracht te werken.

Alle schoolvakken zijn beschikbaar om te spelen op Brainly. De doeltreffendheid en betrouwbaarheid van de toepassing is gebaseerd op de ondersteuning en controle van alle inhoud door duizenden moderatoren. Ouders kunnen een account aanmaken op Brainly om de leervorderingen van hun kinderen te volgen. In de loop der jaren heeft Brainly zijn diensten verbeterd met functies zoals de MATH SOLVER. Om het te gebruiken, scan je je wiskunde oefeningen en post ze. Daarnaast is het ook mogelijk om op het platform mondeling een vraag te stellen. U zult meer opties ontdekken naarmate u het gebruikt.


U wilt Brainly downloaden naar uw PC of tablet onder Windows 10 ? Onderneem actie !

Brainly, Inc lijkt deze applicatie niet te willen ontwikkelen op PC... maar dat is geen reden om op te geven! Wenst u Brainly te downloaden en te installeren op Windows 10? Vote voor deze app op WishApplist! Na een bepaald aantal stemmen zullen we contact opnemen met de uitgever om te laten weten dat velen van jullie het willen downloaden. Hoe meer van ons het vragen, hoe groter de kans dat het op de PC belandt! U kunt ook een account aanmaken om een waarschuwing te krijgen wanneer deze app beschikbaar is.

Vertel ons een info!

  • U heeft al contact opgenomen met de uitgever en u heeft ons informatie te geven over de ontwikkeling van deze applicatie?

  • De applicatie is al online op Windows en u wilt ons de link sturen zodat wij deze kunnen downloaden?

Contacteer ons

Zie ook